Beleidsplan wijk 3

Beleidsplan wijk III, De Schooten, Vredeskerk 2017-2018.

Wie zijn wij

De Vredeskerk is één van de drie wijkgemeentes van de Protestantse Gemeente Den Helder. Zij telt tussen de 500 en 600 vooral oudere leden. Na de start, als gereformeerde en hervormde wijkgemeente in 1975, is in de jaren na 1985, na een proces van ‘Samen op weg,’ de SoW gemeente ontstaan die na de fusie verder is gevormd tot protestantse wijkgemeente De Schooten.

Na het vertrek van de Rooms Katholieke broeders en zusters uit de Vredeskerk is de oecumene wel veranderd, maar stadsbreed zijn er oecumenische diensten o.a. rond Pasen en Kerst. Naast de eredienst op zondag wordt ook eenmaal per maand een kerkdienst georganiseerd in het in de wijk gevestigde verzorgingshuis ‘De Golfstroom’. Gedurende een groot aantal maanden in het jaar wordt tweewekelijks een koffieochtend voor de 55+ leden georganiseerd. Naast het lezen uit de Bijbel en het zingen van een lied is daar ook plaats voor ‘lichtere’ onderwerpen. 

 

 

Missie - Waar staan wij voor?

Voor ons, de protestantse wijkgemeente ‘De Schooten’ is de zondag de centrale dag van de week. Op die dag komen wij samen rond de bijbelse verhalen, wij zingen, bidden en zegenen elkaar met Goede Woorden. Dit uur van samenkomst geeft ons troost en kracht. Daarvan leven wij elke dag. Ons voorbeeld is Jezus en onze wegwijzer is de Bijbel. Dit inspireert en motiveert ons. Dit vieren we, dit dragen we uit en we handelen in overeenstemming daarmee. Het vormt mede onze identiteit. Vanuit deze identiteit zijn we dienstbaar aan- en betrokken op de wereld om ons heen: dichtbij en ver weg. Wij zijn niet een groep mensen die hetzelfde denkt of hetzelfde doet. De (Gast)Heer van de kerk bepaalt onze eenheid. Hij heeft gezegd: Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn, en ik zal jullie rust geven.

 

Visie – Waar gaan we voor?

Als protestantse wijkgemeente willen wij een christelijke gemeenschap zijn:

  • Waarvan de leden naar anderen omkijken, voor elkaar zorgen, elkaar vooruithelpen, stimuleren het goede te doen en het algemeen belang boven persoonlijk belang stellen.

  • Waar mensen zichzelf kunnen zijn, zich thuis voelen en weten dat ze erbij horen.

  • Die betrokken, actief en zelfbewust is.

  • Die niet alleen oog heeft voor de noden van de wereld, maar daar ook werkelijk iets in betekent. Voor die gemeenschap is de ontmoeting een belangrijk instrument.

Die gemeenschap voldoet aan drie belangrijke eigenschappen:

  • openheid

  • verantwoordelijkheid

  • ruimte

Nadere uitleg Missie en Visie

Onderstaande uitleg vormt samen met de Missie en Visie de identiteit van onze protestantse wijkgemeente De Schooten.

Vanuit de traditie en de actualiteit omschrijven we deze als volgt: we zijn een gemeente die zich realiseert dat geloven veelal een zoektocht is naar God.

Onze overtuiging is dat geloven en kerk-zijn -anno 2016- er toe doen in deze wereld.

Onze missie en visie bevestigen ons in ons bestaan om in Jezus’ naam het evangelie handen en voeten te geven. Samen luisteren, leren, kijken, vieren, beleven en in praktijk brengen waar het op aan komt in het leven. Daarbij steeds puttend uit de Bron, die God is. Aan de ene kant willen wij leerlingen van Jezus zijn en groeien in kennis. Aan de andere kant willen we onze roeping - Gods liefde gestalte geven in deze wereld - waarmaken, met vallen en opstaan. Ons streven is om als gemeente samen wegen te zoeken om dat doel te bereiken. De zondagse eredienst is hierin een bemoediging.

Onze gemeente wil een open en gastvrij huis zijn. Dit betekent dat we ons niet door grenzen laten weerhouden. We zoeken naar openingen, mogelijkheden en nieuwe wegen.

Anders gezegd: de Protestantse wijkgemeente De Schooten wil een dienstbare kerkgemeenschap zijn waarin Bijbelse begrippen zoals liefde, vrede, vergeving, elkaar helpen en recht doen niet slechts loze woorden zijn.


Pastoraat

De contacten met de gemeenteleden worden onderhouden door de predikant en ouderlingen en de contactpersonen. De contactpersonen bezorgen maandelijks het kerkblad en zijn dus de ogen en oren van de kerkenraad. Pastoraat vindt ook plaats tijdens het elkaar ontmoeten bij het koffiedrinken na de kerkdienst, maar ook op doordeweekse momenten bij de handwerkclub, cantorij, etc.


Diaconaat

Diaconaat vindt plaats d.m.v. de deeldoosjes van Kerk in Actie. Na vele jaren, vooral op wijkniveau, de stichting ‘Hart voor Haïti’ te hebben gesteund, wordt daarnaast nu ook stadsbreed gespaard voor een wisselend doel.

Na een aantal jaren van vermindering in hulp aan vluchtelingen is dit werk weer opgepakt. Ook dit is sinds kort van wijk- naar stadsbrede aanpak overgegaan. Ook worden al geruime tijd door de gemeenteleden op zondag levensmiddelen ingezameld t.b.v. de Voedselbank. Een stille vorm van diaconaat is het werk van de Commissie Diaconale Maatschappelijke Zorg, in deze commissie zit ook een lid van de wijkgemeente.  


Toekomst

Hoewel langzaam, is er een terugloop in het kerkbezoek. Af en toe zijn er kinderen in de kerk, vaak zijn dat kleinkinderen en/of kinderen van vluchtelingen die in het AZC verblijven. Vanaf 1 januari 2017 zal de kerkenraad bestaan uit één predikant in deeltijd van 50%, drie ouderlingen, drie diakenen en twee ouderlingen-kerkrentmeester.

De verwachting is dat vanaf die datum (1 januari 2017) de organisatie van de Protestantse Gemeente Den Helder zal zijn veranderd in één gemeente met een grote kerkenraad, een kleine kerkenraad en drie sectieteams. Deze nieuwe organisatie zal ook op wijkniveau een grote verandering betekenen waarbij ook het beleid moet worden aangepast.

Met een kleiner wordende gemeente wordt de noodzaak tot samengaan steeds groter. Het proces van éénwording met wijkgemeente II, Nieuw Den Helder-Huisduinen (Johanneskapel) is van groot belang, maar verloopt niet zo snel als was verwacht. Tweemaal per maand wordt een gezamenlijke dienst gehouden, afwisselend in de Johanneskapel of Vredeskerk. In de zomermaanden worden ook nog stadsbrede diensten gehouden. Vanwege het aantal kerkgangers is een stadsbrede dienst in de Johanneskapel niet mogelijk, door deze beperking raken m.n. de oudere kerkgangers ‘van slag’ en blijven thuis. In de nabije toekomst moet vooral het uitbouwen van de contacten met de kerkenraad, gemeenteleden van de Johanneskapel verder worden opgezet.

Dit wordt benadrukt doordat de predikant van de Johanneskapel sinds het emeritaat ook in deeltijd de predikant van de Vredeskerk is geworden.

Na het emeritaat van de predikant van de Johanneskapel is het beroepingswerk daar opgestart. Dit liep parallel met het beroepingswerk voor de nieuwe predikant voor wijk I, Binnenstad (Bethelkerk). Het aantal gemeenteleden van deze wijk rechtvaardigt een fulltime predikant. Het aantal gemeenteleden van wijk II doet dat niet.

Daarom is tijdens de gesprekken met de te beroepen predikant voor die wijk ook al aangegeven dat deze predikant, na het emeritaat van de predikant van wijk III, in deeltijd zou gaan werken voor beide wijken.

Omdat een predikant op dat moment nog werd beroepen door de wijkkerkenraad en haar gemeenteleden is dat gebeurd voor wijk II maar wel met de afspraak dat het, na het emeritaat van de predikant van wijk III, een deeltijdbaan zou worden.

Naast de twee predikanten is een kerkelijk werker werkzaam. Hij werkt in deeltijd stadsbreed, waarbij de aandacht is gericht op pastoraat voor de gemeenteleden van 70 jaar en ouder. Dit gebeurt in deeltijd van 50% en waarbij de verdeling over de wijken naar ratio van de gemeenteleden gaat.


Beleid

Wanneer één kerkenraad en dus één Protestantse Gemeente Den Helder is gevormd, vervallen de wijkgrenzen. Toch blijft de structuur van wijken c.q. secties nog bestaan waarbij de uitgangspositie is dat eerst wordt gewerkt aan de vorming van de sectie Binnen de Linie en de sectie Buiten de Linie. De eerste is al gevormd en de laatste moet worden gevormd door de sectie Johanneskapel en de sectie Vredeskerk. Het beleid van de kerkenraad/sectie van de Vredeskerk is er opgericht dat de vorming van de sectie Buiten de Linie de hoogste prioriteit heeft. Een aanzet is al gegeven door de moderamina van de beide kerkenraden gezamenlijk de kerkenraadsvergaderingen te laten voorbereiden met als eerste doel te komen tot één kerkenraad. Daarnaast moet worden gekeken hoe de gezamenlijke kerkdiensten verder worden uitgebreid en gezamenlijke activiteiten doordeweeks. Een beleidsplan voor de jaren 2018 en verder heeft pas nut wanneer die ene kerkenraad is gevormd en met deze ene kerkenraad kan worden gesproken over een stadsbreed beleidsplan.

Uitgaande van het feit dat beleidsplannen SMART moeten zijn (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) zijn de plannen als volgt geformuleerd.

  • Medio 2017 zijn de vergaderingen van de wijkgemeente / sectieteam De Schooten enkel nog gezamenlijk met die van Nieuw Den Helder/Huisduinen;

  • Eind 2017 is het samen gaan van de sectie De Schooten met de sectie Nieuw Den Helder/Huisduinen een feit

  • Eind 2018 is de sectie ‘Buiten de Linie’ gereed voor de toekomst.

Dit beleidsplan is door de wijkkerkenraad vastgesteld in haar vergadering van

21 september 2016.

Mw. M. Klootwijk, voorzitter                                                            Dhr. P. Versluis, scriba